Plán práce

Usnesení Řídicího výboru ze dne 14. 5. 2014

    Řídicí výbor na svém jednání vyjádřil vůli dořešit situaci v Klubu volných novinářů. Je třeba dále dokončit debatu o možnosti transformace SN na odborovou organizaci, včetně prověření podmínek transformace a případných rizik s tím spojených, a vyhodnotit odezvu z členské základny podle odpovědí na dotazník v Mediažurnálu.

    Řídicí výbor dále poukázal na nutnost organizačně a finančně se podílet na organizaci novinářské soutěže Média na pomoc památkám. Kromě toho by měla naše organizace vydat sborník „6889 – Druhý život Československého jara (projekt KNPJ).

    Mezi další úkoly telegraficky řečeno patří: dokončit likvidaci Českomoravského novináře a.s., vytvořit a spustit nové webové stránky syndikátu, upravit fungování regionů a klubů tak, aby bylo v souladu s novým OZ a nově přijatými stanovami, podílet se organizačně i finančně na pořádání soutěží středoškolských časopisů, a to jak organizované KVN, tak i „Asociací středoškolských časopisů“.

    Syndikát se usnesl, že se bude dále vyjadřovat se k aktuálním problémům v mediální oblasti a že základě dotazníku provede aktualizaci údajů v členské evidenci. Jako další úkol vyšlo uspořádat ve spolupráci s FSV UK konferenci „25 let poté“ k 25.výročí událostí roku 1989.

    Plán práce nezahrnuje akce a projekty obsažené v plánech práce jednotlivých klubů a regionů. Tyto akce bude SN ČR podporovat granty.

 

 

Usnesení z valné hromady SN ČR konané dne 11. 6. 2010

    Valná hromada bere na vědomí přednesenou zprávu o činnosti SN od poslední VH, zprávu o činnosti regionů a zprávu o hospodaření SN za uplynulé volební období.

    Valná hromada schvaluje předložený návrh grémia na změnu stanov týkající se podmínek členství v Syndikátu novinářů.

    Valná hromada schvaluje doplnění stanov v čl. 14 o text: „Schvalovat prodeje majetku a přijímání hmotných a nehmotných závazků v hodnotě vyšší než 1 mil. Kč.“ a čl. 12 stanov doplnit o text. „ o prodeji majetku a přijímání jiných hmotných a nehmotných závazků v hodnotě vyšší než 1 mil.Kč je třeba rozhodnutí 2/3 většiny zvolených delegátů valné hromady.“

    Valná hromada ukládá řídicímu výboru zprofesionalizovat jak webové stránky tak vydávání Mediažurnálu,

    Valná hromada ukládá řídícímu výboru v příštím volebním období poskytnout jasné výsledky hospodaření za uplynulé období s komentářem, a to nejméně 10 dnů před konáním valné hromady všem delegátům valné hromady.

    Plán činnosti SN ČR na další období bude projednán na nejbližším jednání Řídicího výboru.