Veřejná soutěž: „Návrh webové prezentace Syndikátu novinářů České republiky“

07.08.2018 00:00

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku ve věci
„Návrh webové prezentace Syndikátu novinářů České republiky“


Vyhlašovatel

Syndikát novinářů České republiky, z.s., IČ: 00408123, se sídlem Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1 (dále jen „SNČR“)
 

SNČR vyzývá neurčitý okruh osob k podání nabídek ve věci: „Návrh webové prezentace Syndikátu novinářů České republiky“.

Cíl

 • Jeden (sjednocený) web profesní organizace s částí pro veřejnost a pro novináře.
 • Preference: otevřený systém, ideálně WordPress (není podmínkou)


Nástroje na webu (tzv. kameny):

ZPRÁVY A INFORMACE

 • Občasné zprávy z dění ze světa žurnalistiky (ne zpravodajský portál).
 • Vyjádření SNČR, postoje SNČR.
 • Archiv čísel časopisu Mediažurnál
 • Fotogalerie


SLUŽBY

 • Statická spolková prezentace: kdo jsme, co děláme, kam směřujeme, kontakty.
 • Nabídka služeb SNČR: co umíme, výhody členství, členské příspěvky.
 • Nabídka školení a přednášek.
 • Lobbing – co se nám povedlo a čeho jsme dosáhli.
 • Etická komise


KONTAKTY

 • Mapa s kontakty na regionální spolky a kluby.
 • Seznam členů grémia včetně foto, kontakty na ně.


PRÁCE

 • Kontakty na vydavatele.
 • Odkazy na práci v žurnalistice.
 • Možnosti placené inzerce na našem webu v této oblasti.


NOVINÁŘ V TÍSNI

 • Odkaz na právní pomoc.
 • Postupy a návody.
 • Odkazy na zákony


DOKUMENTY

 • Stanovy.
 • Členská přihláška.
 • Žádosti o granty.


ZABEZPEČENÁ ČÁST WEBU

 • Přihlašovací údaje
 • Interní dokumenty pouze pro členy (zápisy apod.)
 • Uživatelské úrovně.


Co se od vás v soutěži očekává:

 • Navrhnout design a strukturu webu dle předchozích vyjmenovaných oblastí. Nemusíte se jich držet doslovně, jde o rámcovou orientaci.
 • Podat cenovou nabídku na výrobu takového webu.


Dále podat cenovou nabídku na:


Grafický návrh bude předán v elektronické podobě ve formátu pdf., jpg apod.  a bude tvořit přílohu nabídky, která musí obsahovat minimálně:

 • identifikaci nabízejícího (jméno nebo název, datum narození nebo IČ, adresa bydliště nebo sídla) a údaj, zda je plátcem DPH,
 • uvedení nabídkové ceny bez DPH s rozlišením ceny za vytvoření webu, ceny za sjednocení dosavadních webů s novým webem a ceny za poskytnutí licence k užití autorského díla nebo děl vtvořených v rámci nabídky, resp. následně při realizaci zakázky,
 • prohlášení, že osoba činící nabídku přistupuje na veškeré vyhlášené podmínky této veřejné soutěže,
 • prohlášení, že osoba činící nabídku je autorem návrhů nebo jí svědčí výkon majetkových autorských práv k nim (např. jako zaměstnaneckého díla).


V případě přijetí návrhu bude součástí uzavřené smlouvy poskytnutí výhradní licence ke všem způsobům užití autorských děl, která jsou součástí návrhu, a to bez časového i teritoriálního omezení, s právem udělit podlicenci nebo licenci postoupit, bez povinnosti licenci využít.

Upozornění:

SNČR současně s touto veřejnou soutěží vypisuje veřejnou soutěž na Jednotný grafický design u firemních tiskovin a prezentací SNČR, (dále „JGD“) zahrnující:

 • Návrh nového jednotného loga, které bude SNČR a jeho spolky používat,
 • Návrh designu členského průkazu,
 • Návrh designu razítka,
 • Návrh designu vizitek a dopisních obálek,
 • Návrh designu roll-upu.


Pokud se předkladatel nabídky v této veřejné soutěži na webovou prezentaci účastní i výše uvedené veřejné soutěže na JGD, může do návrhu webové prezentace SNČR zakomponovat grafické návrhy loga SNČR, případně dalších grafických prvků, které bude součástí jeho nabídky ve veřejné soutěži na JGD. V případě, že nebude ve veřejné soutěži na JGD vybrán návrh tohoto předkladatele nabídky, zatímco v této veřejné soutěži bude vybrána jeho nabídka na vytvoření webu SNČR, platí, že součástí nabídkové ceny jsou zásadně i náklady na úpravu návrhů webové prezentace do podoby, která zahrnuje logo SNČR, případně další grafické prvky z vítězné nabídky jiného účastníka veřejné soutěžena JGD. Takovou úpravu vítězného návrhu webové prezentace je účastník povinen provést a předložit SNČR do 30 dnů od předání podkladů ze strany SNČR a tato úprava podléhá dodatečnému schválení SNČR. Pokud SNČR takovou úpravu neschválí, je oprávněn nabídku vítězného uchazeče dodatečně odmítnout, aniž by tím odmítnutému uchazeči vznikaly jakékoliv nároky vůči SNČR.

Další podmínky veřejné soutěže:

 1. Lhůta pro podání nabídek: 10. září 2018 do 24:00 hod.
 2. Kontakt pro podání nabídek: dalibor.chvatal@syndikat-novinaru.cz
 3. Lhůta, do níž bude oznámena vybraná nabídka (případně oznámeno, že nebyla vybrána žádná nabídka) a vyrozuměni neúspěšní předkladatelé nabídek: 10. října 2018.
 4. SNČR je oprávněn kdykoliv uveřejněné podmínky této veřejné soutěže měnit nebo celou soutěž zrušit. Změnu nebo zrušení soutěže oznámí stejným způsobem, kterým podmínky soutěže uveřejní.
 5. SNČR je oprávněn nevybrat žádnou ze soutěžních nabídek.
 6. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěží.
 7. Nabídku je možné změnit nebo doplnit jen ve lhůtě dle odst. 1) (tím není dotčena úprava nabídky ve smyslu odstavce „Upozornění".
 8. Navrhovatel je oprávněn vybrat nabídku, která mu z jeho subjektivního pohledu nejlépe vyhovuje. Porovnání nabídkových cen je pouze jedním z kritérií, která mohou být při posouzení uplatněna.


V Praze dne 7. srpna 2018.

Syndikát novinářů České republiky, z.s.