Veřejná soutěž: „Jednotný grafický design Syndikátu novinářů České republiky“

07.08.2018 00:00

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku ve věci
„Jednotný grafický design Syndikátu novinářů České republiky“

Vyhlašovatel:

Syndikát novinářů České republiky, z.s., IČ: 00408123, se sídlem Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1 (dále jen „SNČR“)

Obecný cíl:

 • Sjednotit image SNČR a jeho pobočných spolků a klubů.
 • Důraz na profesní organizaci, která sdružuje novináře


SNČR vyzývá neurčitý okruh osob k podání nabídek ve věci: „Jednotný grafický design u firemních tiskovin a prezentací SNČR“, zahrnující:

 1. Návrh nového jednotného loga, které bude SNČR a jeho spolky používat.
 2. Návrh designu členského průkazu.
 3. Návrh designu razítka.
 4. Návrh designu vizitek a dopisních obálek.
 5. Návrh designu roll-upu.


Návrh designu bude předán v elektronické podobě ve formátu pdf., jpg. apod. a bude tvořit přílohu nabídky, z níž musí být patrná identifikace nabízejícího (jméno nebo název, datum narození nebo IČ, adresa bydliště nebo sídla) a prohlášení, že:

 • osoba činící nabídku přistupuje na veškeré vyhlášené podmínky této veřejné soutěže.
 • osoba činící nabídku je autorem návrhů nebo jí svědčí výkon majetkových autorských práv k nim (např. jako zaměstnaneckého díla).


V případě přijetí návrhu bude součástí uzavřené smlouvy poskytnutí výhradní licence ke všem způsobům užití autorských děl, která jsou součástí návrhu, a to bez časového i teritoriálního omezení, s právem udělit podlicenci nebo licenci postoupit, bez povinnosti licenci využít.

Odměna pro vítězného účastníka: 100 000 Kč (nejsme plátci DPH), odměna již zahrnuje cenu za poskytnutí licence (v poměru 80% cena licence, 20% cena za vytvoření grafického manuálu ve standardu použitelném k dalšímu reklamnímu, tiskovému a podobnému využití).

Další podmínky veřejné soutěže:

 1. Lhůta pro podání nabídek: 10. září 2018 do 24:00 hod.
 2. Kontakt pro podání nabídek: dalibor.chvatal@syndikat-novinaru.cz
 3. Lhůta, do níž bude oznámena vybraná nabídka (případně oznámeno, že nebyla vybrána žádná nabídka) a vyrozuměni neúspěšní předkladatelé nabídek: 10. října 2018.
 4. SNČR je oprávněn kdykoliv uveřejněné podmínky této veřejné soutěže měnit nebo celou soutěž zrušit. Změnu nebo zrušení soutěže oznámí stejným způsobem, kterým podmínky soutěže uveřejnil.
 5. SNČR je oprávněn nevybrat žádnou ze soutěžních nabídek.
 6. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěží.
 7. Nabídku je možné změnit nebo doplnit jen ve lhůtě dle odst. 1).
 8. Navrhovatel je oprávněn vybrat nabídku, která mu z jeho subjektivního pohledu nejlépe vyhovuje.


V Praze dne 7. srpna 2018

Syndikát novinářů České republiky, z.s.