Tichý hlas českých médií ve Vídni

17.05.2019 10:49

 Účastníci výjezdu během diskuze se svými hostiteli, foto: Katarzyna Czerna

Náhled do mediální práce české menšiny ve Vídni byl cílem dubnové studijní cesty členů Syndikátu novinářů Moravskoslezského a Olomouckého kraje do hlavního města Rakouska. Pro mnohé účastníky byly nově získané informace o postavení české menšiny v tamních médích překvapivé.

 

S organizací programu pomohla českým novinářům SN MOSOL Hana Herdová, šéfredaktorka Vídeňských svobodných listů. Titul, který vydává Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku sdružující krajanské spolky ve Vídni, vychází v češtině bez přestávky už od roku 1946 (s výjimkou letních prázdnin a vánočních svátků), v současnosti 22krát ročně a jeho obsah tvoří příspěvky dobrovolných redaktorů a korespondentů.

Zajímavostí je, že přestože sídlo periodika najdete na Margaretenplatz 7/2/4 ve Vídni, samotné Vídeňské svobodné listy se tisknou v Břeclavi. „Důvod je jasný“, vysvětluje Hana Herdová, „finanční. V ČR je tisk přece jen levnější, než v Rakousku. Ostatně všechny česko-vídeňské tiskoviny se tisknou v České republice.“ Roční předplatné je 35 eur v Rakousku a 45 eur v dalších zemích EU. Pomáhají dary jednotlivců a především spolku České srdce a částečně subvence z Úřadu spolkového kancléře pro menšiny, která sama ale ani zdaleka nepostačuje na krytí nákladů menšinových, tedy nízkonákladových novin. Hana Herdová upřesnila, že toto periodikum získalo teprve letos poprvé v historii i finanční podporu tiskoviny z českého rozpočtu ministerstva zahraničí, a to 50.000 korun. Ovšem MZV poprvé přispělo před třemi lety na přípravu výstavy k 70. výročí listu.

 Hana Herdová, šefredaktorka VSL spolu s předsedkyní SN MOSOL Martynou Radłowskou-Obrusnik, foto: Katarzyna Czerná

Vídeňské svobodné listy mívají osm i více stran naplněných informacemi o aktivitách ve spolcích, o dění především ve vztahu k české a slovenské Vídni, nechybí ani rubrika zaměřená na historii menšinového života z doby před 50 lety, ale taky dopisy, postřehy, reportáže a názory čtenářů. Příspěvky jsou založeny na korespondenci menšinových českých organizací a relacích z aktivity Menšinové rady české a slovenské větve v Rakousku. Vídeňské svobodné listy informují o životě v České republice, a v případě návštěv českých zástupců ve Vídni zveřejňují informace týkající se setkání s českou menšinou (pokud takové probíhají). Ani v tomto časopise nechybí prostor věnovaný řádkové inzerci a spolkovým oznámením. Poslední strana periodika, tzv. Malý oznamovatel, je věnována aktualizovanému přehledu organizací a institucí české menšiny ve Vídni - čtenářům zde zprostředkovává informace a kontakty do jednotlivých struktur. K těmto organizacím patří i Školský spolek Komenský – Schulverein Komenský, s nímž se novináři ze SN MOSOL také seznámili.

 

Školský spolek Komenský je soukromou institucí a po více než 140 let organizuje výuku české a slovenské menšiny. Provozuje ve Vídni mateřinku, základní i střední školu. Má také rozsáhlý archiv nejen vlastní korespondence s českými politiky, ale i publikací (deníky a české časopisy) až do 19. století.

O rozvoji spolku mluvil jeho starosta Karl Hanzl, současně i předseda Poradního sboru pro českou menšinu při Úřadu spolkového kancléře. Poznamenal, že „na základě rakouského sčítání lidu není možné určit četnost české a slovenské populace ve Vídni“, proto nemají zástupci těchto menšin argumenty pro případné vyjednávání o finančních otázkách s rakouskou vládou, která se řídí uznatelností nároků menšin. „I přes právní ochrany národnostních menšin v Rakousku, jejich zástupci by uvítali jejich prohloubení podle standardů EU“, podotkl Karl Hanzl.

Vraťme se ale ještě ke krajanským tiskovinám. Školský spolek Komenský vydává dvojjazyčný časopis „Česká a slovenská Vídeň dnes” (Tschechisches und slowakisches Wien heute) a od roku 2002 také ročenku „Kalendář” (Kalender).

 Zleva: Marcela Ofner - ředitelka ZŠ, Sabina Eimer - ředitelka MŠ, Karel Hanzl - předseda Školského spolku Komenský, foto: Katarzyna Czerná

 

A další mediální možnosti v češtině? V rámci ORF mají Češi v Rádiu Dráťák a Slováci v Rádiu Dia:Tón na stanici Rádio Burgenland k dispozici jednou týdně každý po 30 minut svého času. Prostor v rakouské televizi je podle tamních redaktorek – Pavly Rašnerové a Terezy Chaloupkové, pro české vysílání velmi omezený. „ORF vysílá od roku 2009 jednou za 2 měsíce společný 25minutový magazín pod názvem České ozvěny|Slovenské ozveny,“ vysílaný je vždy druhou neděli v únoru, dubnu, červnu, srpnu, říjnu a prosinci ve 13.05 na ORF 2 Wien.

 

Nabízí se otázky, jestli omezené možnosti pro českojazyčné vysílání v rakouských médiích alespoň částečně kompenzuje prostor sice v němčině, ale aspoň o „českých krajanských věcech“. I v tomto případě se novináři ze SN MOSOL od zástupců české menšiny ve Vídni dočkali jen rozpačitého krčení ramen.

Budete-li se chtít dozvědět více o médiích pro českou menšinu v Rakousku, najdete výše uvedené krajanské rozhlasové vysílání na https://volksgruppen.orf.at/cesi/radiotelevize/, televizní na https://tvthek.orf.at/history/Tschechische-Volksgruppe/13557928 a Vídeňské svobodné listy na www.viden-vsl.at.

 

-sn mosol-